Indkøbskurv

Håndbog for laboratoriefolk
Tilbage

Håndbog for laboratoriefolk

4. udgave, 1. oplag, 2017

Forfatter
Merete Norsker Bergsøe, Helle Jeppesen
  • Hvordan er det nu med vands densitet ved forskellige temperaturer?
  • Kan du huske, hvordan man regner koncentrationen i en prøve ud efter intern standardmetoden?
  • Hvordan tester man standardafvigelser?

Du finder svarene i Håndbog for laboratoriefolk.

Håndbog for laboratoriefolk er et opslagsværk, som er til at have med at gøre; det er nemt at finde de relevante oplysninger for arbejdet i det analytiske laboratorium, ved forberedelse af laboratoriearbejde og til løsning af teoretiske opgaver.

4. udgave er opdateret med hensyn til mærkning, og der er tilført et nyt kapitel om mikrobiologi og bioteknologi.

Uorganiske stoffers egenskaber
Formel, molarmasse, smp., opløselighed
Materialkonstanter, metal, plast og glas

Organiske stoffers egenskaber
Prioritering af funktionelle grupper ved navngivning
Flammepunkter m.m.
Fareklasser for brandfarlige væsker
Flammepunkt, farebetegnelse og brandfareklasse (gl. system)
Flammepunkt og brandfare (CLP Forordningen)
Kulhydrater
Fedtstoffers kendingstal
Aminosyrer

Opløsningers egenskaber
Smelte- og kogepunktsbestemmelse
Vand
Udvalgte fysiske konstanter for vand
Syrer og baser
Koncentrerede syrer og baser, handelsvarer
Vands egenskaber ved varierende temperatur
Saltes opløselighed (w/w %)
Ammoniumchlorid og kaliumnitrat
Natriumcarbonat og natriumchlorid
Svovlsyre, saltsyre og salpetersyre
Eddikesyre og phosphorsyre
Natriumhydroxid og kaliumhydroxid
Ammoniakvand
Alkoholer
Methanol og ethanol
Sukkerarter
Maltose, glucose, fructose og saccharose
Gassers opløselighed

Ligevægte
Opløselighedsprodukter (25 °C)
Kompleksitetskonstanter (25 °C)

Potentiometri
Ionstyrke og aktivitet
Ioners aktivitetskoefficienter (25 °C)
Potentialer
Nernst-hældningen
Referenceelektrodepotentialer (mV)
Spændingsrækken, reduktionspotentialer i volt (25 °C)
Standardreduktionspotentialer (25 °C)
Fremstilling af udvalgte bufferopløsninger
pH-måling
Kalibreringsstandarder for pH i følge IUPAC
pH-beregning
Syrestyrkeeksponenter (25 °C)
Ion-potentiometri
Indikatorer
Syre-base-indikatorer
Redox-indikatorer
Indikatorer til halogenidtitrering
Indikatorer til metaliontitrering med EDTA
Tørring af standardstoffer

Fotometri
Fortyndinger til standardrækker
Flammefotometri
UV-VIS-spektrofotometri
Chromoforer (λmax)
AAS
Arbejdsbølgelængder, AAS (absorbanslinjer)
IR-spektrofotometri
IR-absorbansbånd

Massespektrometri
Karakteristiske fragmenteringsmønstre
Almindelige ionfragmenter
Fragmenttab

Chromatografi, GC og HPLC
Chromatografi, kvantitativ bestemmelse
Chromatografiske parametre
Eluenter til HPLC

Mikrobiologi og bioteknologi
Mikrobiologi
Biostatistik, kimtal
Bioteknologi
Enzymkinetik
Proteinkoncentrationsbestemmelse
Ammoniumsulfatudfældning til proteinoprensning
Proteinoprensning
Den genetiske kode
DNA koncentration og renhed (spektrofotometrisk bestemmelse)
RNA koncentration og renhed (spektrofotometrisk bestemmelse)
Beregning af hastighed for centrifugering
Beregning af cellekoncentration i Bürker-Türks tællekammer

Mærkning
Flammepunkter og brandfare (CLP-forordningen)
Piktogrammer
Faresætninger
H-sætninger
Supplerende fareoplysninger
EUH-sætninger
Supplerende mærkningselementer/oplysninger om visse blandinger
Sikkerhedssætninger: P-sætninger
P-sætninger - generelt
P-sætninger - forebyggelse
P-sætninger - reaktion
P-sætninger - opbevaring
P-sætninger - bortskaffelse

Enheder og omregningstabeller
Koncentration, definitioner
Masse og koncentrationsenheder
Udvalgte enheder
SI-præfikser
Kemiske præfikser.
Det græske alfabet
Udvalgte fysiske konstanter
Densitetsenheder, omregningsfaktorer
Trykenheder, omregningsfaktorer
Energienheder, omregningsfaktorer

Statistiske formler og tabeller
Symbolforklaring
Spredning og standardafvigelse
Målefejl og relativ målefejl
t-test på 95 %-konfidensniveau (tosidet)
Konfidensinterval
Test af standardafvigelse
Test af gennemsnit
Statistiske tabeller
Normalfordelingen (u ≤ 0)
Supplerende værdier
Normalfordelingen (u ≥ 0)
Supplerende værdier
Student t-fordeling
Chi-kvadrat fordelinger: χ2f
F-fordelinger, 95 % fraktil-værdier
F-fordelinger: 97,5 % fraktilværdier
F-fordelinger: 99 % fraktilværdier
F-fordelinger: 99,5 % fraktilværdier
F-fordelinger: 99,9 % fraktilværdier
F-fordelinger: 99,95 % fraktilværdier
Korrelationstabel
Q-test-tabel

Stikord

  • HÅNDBOG FOR LABORATORIEFOLK, 4. udgave er en håndbog på linje med Databog, fysik, kemi som er udgivet af LMKF-forlaget, men denne bog indeholder andre og mere biologisk/bioteknologisk interessante molekyler og kunne derfor med fordel stå i flere eksemplarer i biologi-, bioteknologi- eller kemilaboratorium. Specielt er denne bog god til biologisk interessante målinger/faktaopslag.

    Biofag, september 2017

Pris
219,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

44024-1

ISBN

978-87-571-2878-9

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Antal sider

90

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
219,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

44024-1

ISBN

978-87-571-2878-9

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Antal sider

90

Alle priser er inkl. moms