Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Kulturforandring i organisationer
Tilbage

Kulturforandring i organisationer
værdibaseret ledelse 3.0

01. udgave, 01. oplag, 2013

Forfatter

Kulturforandring i organisationer - Værdibaseret ledelse 3.0 beskriver en ny form for værdibaseret ledelsestankegang, kaldet Værdibaseret ledelse 3.0 - Organismebaseret ledelse.

Som omdrejningspunkt for teorien om fremtidens ledelsesform præsenteres den unikke CGO-organisationsmodel (Cirkulær Gravitation Organisme), der medtager omverdenen og gentænker organisationen som en organisme. CGO-modellen sætter fokus på organisationens eksistensberettigelse (mission) og de fælles synlige mål (vision), som alle arbejder hen imod. Vigtigst af alt er, at organisationen sammen skaber en kulturvision og et værdigrundlag, der sikrer en adfærd, som kan understøtte organisationens mission, vision og mål.

Kulturforandring i organisationer - Værdibaseret ledelse 3.0 sammenbinder på opsigtsvækkende innovativ vis ønsket om kulturforandring og værdierne i en organisation med strategien for virksomheden. Værdier skal bruges i praksis og begynde at leve i organisationen, mere end blot at være del af organisationens strategiske grundlag. Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan virksomheder kan indføre kultur og værdier med succes i organisationen, og indeholder desuden en række praktiske hjælpeværktøjer til gavn for alle, der arbejder med forandringer.

Kulturforandring i organisationer - Værdibaseret ledelse 3.0 er skrevet af konsulent Iver Gaarsted på baggrund af hans mangeårige praksis som leder, konsulent, organisationsudvikler og underviser.

Bogen henvender sig til alle de virksomheder, som ønsker at skabe en værdibaseret ledelse.

 

Find ekstramaterialer under forsidebilledet.

Denne bog er en videreudvikling  af min tidligere bog Værdibaseret ledelse med succes. I denne  nye udgave har  jeg medtaget flere nye områder og vinkler inden  for den værdibaserede ledelsestankegang,  hvor  jeg beskriver en række ledelses- og organisationsfilosofier, som vil sætte værdibaseret ledelse i et nyt perspektiv. Herudover har  jeg revideret og skrevet en række nye kapitler i bogen.

Ideen til bogen er udsprunget  af en underen  over de oplevelser, jeg har haft i forbindelse med mit arbejde som organisationsudvikler i en række private og offentlige virksomheder,  herunder  kultur og værdier, samt i mit tidligere arbejde pa Aarhus School of Business, Aarhus University, hvor jeg blandt  andet har undervist  i netop  værdibaseret ledelse.

]eg har flere gange søgt efter bøger, der binder ønsket om kulturændring i en organisation  og værdierne op på strategien for virksomheden. Der findes meget litteratur om strategi og værdibaseret ledelse, men  jeg har endnu  ikke set noget, der konkret binder de to emner sammen. ]eg mangler en anvisning på, hvordan  man i sin strategiproces kan indarbejde  en ny ønsket kultur, en kulturvision,  ved hjælp af det udarbejdede værdigrundlag og herefter få værdigrundlaget implementeret, så det kommer til at virke i praksis. Når værdierne begynder at leve i organisationen, vil nye normer  og adfærd opstå i organisationen. Disse skulle gerne understøtte den organisationskultur, man ønsker, som så igen understøtter virksomhedens mission og vision. Fælles for mange virksomheder- savel private som offentlige- er, at værdier er en del af virksomhedens strategiske grundlag,  men ofte bruges værdierne ikke i praksis.

Bogen beskriver alle faserne fra virksomhedens mission, vision og værdierne som redskab til at udvikle og flytte kulturen samt mål, strategi, ledelse og implementering. Dette efterfølges af, hvordan  ledelsen kan indføre værdier på en måde, så de udgør et effektivt styringsredskab samt et adfærdsregulerende værktøj for både ledelsen og medarbejderne. Målet er, at den ønskede kultur, værdierne og værdigrundlaget skal give mening  for alle, uanset hvor man be­finder sig i organisationen. Den vigtigste pointe  er, at den kultur og det værdigrundlag,  organisationen har implementeret, skal understøtte virksomhedens mission, vision og mål, så alle arbejder fælles hen imod de ønskede resultater.

Der kan være meget forskel på, hvordan  man skal indføre værdierne i en organisation. Der er forskel på, om vi taler om en offentlig eller en privat virksomhed,  men det sker altid med afsæt i organisationens nuværende kultur. Bogen giver konkrete anvisninger  på, hvordan  virksomheden kan indføre kultur og værdier med succes i organisationen.

Bogen lægger hovedvægt på implementering af organisationens kultur og værdigrundlag i forbindelse med strategiprocessen. Målet med bogen er at gøre strategiprocessen så enkel og forståelig som muligt. ]eg ønsker, at bogens forskellige synspunkter,  vinkler og påstande  kan inspirere og provokere læseren til refleksion over egne holdninger og meninger samt få skabt en udviklende  diskussion på arbejdspladsen om værdier, adfærd og holdninger.

Alle eksemplerne i bogen udspringer af min praktiske erfaring, men for at undgå genkendelse af konkrete virksomheder  er de navne og personer, der indgår, opdigtede. Eksemplerne er omskrevet, men indholdet og essensen i eksemplerne er identiske med den virkelige situation  i den pågældende virksomhed.

Jeg har i forbindelse med denne  bog videreudviklet værdibaseret ledelse. ]eg kommer med mit bud på en ny teori, hvor  jeg medtager det bedste fra værdibaseret ledelse, som vi kender den i dag, samt tilføjer en række nye betragtninger til værdibaseret ledelse 2.0, blandt andet måden at visualisere implementeringen af kulturen,  værdierne og værdigrundlaget på, og tilføjer social kapital (samarbejdsevne,  tillid og retfærdighed), relationel koordination  (tværgående samarbejde og teamsamarbejde)  samt organismemetaforen.
Jeg kalder den videreudviklede værdibaserede ledelsesform for værdibaseret ledelse 3.0 (organismebaseret ledelse).
Jeg har udviklet en model, som jeg kalder for CGO- organisationsmodellen .Cirkulær Gravitation  Organisme - som er omdrejningspunktet i min teori omkring værdibaseret ledelse 3.0. Her prøver jeg på at tænke organisationsudvikling og kultur- og værdiimplementering på en helt ny måde, som jeg håber kan være med til at sikre en vellykket kultur- og værdiimplementeringsproces i bade private og offentlige virksomheder.  Den nye CGO-model kan ogsa hjælpe ledelsen til at få tænkt alle områder igennem  i forbindelse med opstarten af en kultur- og værdiproces i organisationen.

Værdibaseret ledelse 3.0, er en organismebaseret  ledelsesform, hvor alt foregår omkring organisationens kerneopgave - hjertet  i organisationen - det fælles, vi drages imod som en central kraft i organisationen. Derfor Gravitation, hvor jeg betragter kultur og værdier som den åndelige føde og blodet i organisationen,  der skal til, for at organisationens hjerte kan slå optimalt. For mig betyder det, at når hjertet  slår rigtigt, fungerer organisationen værdibaseret i praksis. Vores kunder og andre indtjeningsmuligheder kan betragtes som den luft, vi indånder.  Nå, men mere om det senere.
Herudover kommer  jeg i flere kapitler ind pa værdibaseret ledelse i henholdsvis offentlige og i private virksomheder, idet der er forskelle på de grundlæggende vilkår, lederne har i de to typer af organisationer.

Bogen bygger på mine mere end 23 års praktisk ledelseserfaring fra private og offentlige virksomheder, hvoraf de 12 år er som ekstern konsulent inden for strategi-, medarbejder-, organisations- og ledelsesudvikling.  For 8 år siden startede  jeg konsulentfirmaet GAARSTED træning & udvikling ApS, hvor jeg arbejder med blandt andet praktisk implementering af kultur, værdier og strategier i private og offentlige virksomheder.

Kort sagt er målet med bogen, at man ved brug af de beskrevne anvisninger og værktøjer får skabt en vellykket implementering af en organisationskultur, som kan understøtte virksomhedens mission, visioner og mål.

God fornøjelse!

Iver Gaarsted
December 2013

Kapitel 1
Strategiske fokusområder

Kapitel 2
Fra rationel styring til egoistsamfund
Fangernes dilemma
Nutidens samfundsindretning
Rettigheder, ansvar og regler - Et se væk-samfund!

Kapitel 3
Kultur
Kulturbegrebet
Organisations-  og virksomhedskultur
Eksterne faktorer/omgivelsernes art
Virksomhedstype/industriel kontekst
Virksomhedsfaktorer/virksomhedens egenart
Individfaktorer/medarbejdernes egenart
Grundlæggende opfattelser af, hvordan organisationskultur kan anskues
Den fragmenterede organisationskultur
Morgans organisationskultur
Sammenfatning af begrebet organisationskultur
Organisationers drivkræfter, struktur, kultur og processer
Organisationens drivkræfter og Maslows behovspyramide
Faktorer, der skal sættes fokus på for at skabe den ønskede kulturforandring

Kapitel 4
Regler - R§
Regelbegrebet
Regelstyring - R§
Styring efter regler
Morgans fire regelbaserede metaforer
Regler med succes

Kapitel 5
Værdier - V#
Etik og moral
Værdibaseret styring - V#
Personligheden
Dreyfus-modellen
Styring efter værdier
Morgans fire værdibaserede metaforer
Virksomhedens  værdigrundlag

Kapitel 6
Regelstyring - R§ eller værdibaseret styring - V#?
Fordele ved R§ og V§ ledelse

Kapitel 7
Udvikling i ledelse frem til den værdibaserede organisation
Scientific Management (1890-1930)
Human  Resource Management (Human  Relations) (1925-1930)
Visionsledelse 143
Værdibaseret ledelse - De tre forskningsskoler
Den værdibaserede ledelsesform
Situationsbestemt ledelse
organisationen 339
Magtudøvelse gennem ledelsesformer

Kapitel 8
Værdibaseret ledelse 3.0 - Organismebaseret ledelse
Hvorfor værdibaseret ledelse 3.0 - Organismebaseret ledelse?
Elementerne værdibaseret ledelse 3.0 - Organismebaseret ledelse
CGO-organisationsmodellen (Cirkulær Gravitation Organisme)
Uddybning af teorien om social kapital
Måling af virksomhedens sociale kapital - instruktion
Relationel koordination
Organismemetaforen
Værdibaseret ledelse 3.0 (Organismebaseret ledelse) og CGO-modellen

Kapitel 9
Strategisk implementering
Strategielementer
Virksomhedens mission
Virksomhedens vision
Proces-/strategi-/udviklings- og implementeringsværktøjet - Lemniskaten

Kapitel 10
Implementering af kulturforandringer og værdier i organisationen
Processen i forbindelse med kulturafklaring
Kulturanalyse ud fra de fire organisatorisek drivkræfter eller kulturkategorier
Kulturanalyseskema
Fælles kort over verden
Den brændende platform
Værdiparaplyen
Virksomhedens værdigrundlag
Succes med værdibaseret ledelse

Appendiks
Oversigt over bogens figurer og skemaer i forbindelse med implementering
Historisk tilbageblik - grundlaget for det samfund vi har i dag
Opsamling på økonomer og oplysningstidens filosoffer

Noter

Stikord

  • Gaarsted indleder med en solid og teoretisk velfunderet gennemgang af begrebsapparatet og udviklingen frem til værdibaseret ledelse som oplæg til en mere praktisk udfoldelse af teorierne. Han skriver ligefremt og forståeligt ... for ledere, der skal arbejde med CGO modellen, vil den fungere godt.

    Jørgen Bartholdy, lektørudtalelse

Pris
399,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

114004-1

ISBN

9788757128048

Antal sider

480

Indbinding

Hardback

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
399,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

114004-1

ISBN

9788757128048

Antal sider

480

Indbinding

Hardback

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms