Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Læringsstile og erhvervspædagogik
Tilbage
Læringsstile og erhvervspædagogik

Med ændringen af erhvervsuddannelsesloven skal eleverne vurderes på deres reale kompetencer. Her er det afgørende, at læringsstilbegrebet bliver brugt realistisk, konstruktivt og udfordrende. Og ikke medvirker til at sætte eleverne i firkantede båse, reducerer deres talenter eller forhindrer dem i at lære nye måder at lære på.

Sidst, men ikke mindst, giver hæftet en række anvisninger til, hvad læreren kan gøre i den praktiske hverdag.

Individualismen blev knæsat med erhvervsuddannelsesreform 2000. Det er sket gennem reformens mest afgørende redskab: Den personlige uddannelsesplan. Men det er også sket gennem en række andre tiltag i forbindelse med reformen: Bestræbelserne på at ophæve klasse- eller holdstørrelsen som den organisatoriske enhed for uddannelserne på erhvervsskolen, modulisering af uddannelsernes indhold skulle gøre det muligt for den enkelte elev at stykke sin egen uddannelse sammen, mere eller mindre gennemtænkte paroler, fx eleven som didaktiker, ansvar for egen læring, eleven som stifinder i uddannelseslandskabet, kontaktlæreren som coach for den enkelte elev og andet af samme kaliber. Disse begreber er ikke at finde i loven, men er blevet en del af tænkningen mange steder.

Det har ikke skortet på nye begreber, hvad dog ikke nødvendigvis har hævet kvaliteten i lærerarbejdet. Det har således vist sig, at den voldsomme fokusering på det individuelle som bærende element i erhvervsuddannelserne har afstedkommet en række problemer. Frafaldet er ikke blevet mindre for nu at sige det diplomatisk. De knapt så stærke elever har vanskeligt ved at håndtere den stærke individualisme. Det bliver der også gjort noget ved med ændringen af erhvervsuddannelsesloven, der starter implementeringen i august 2007. I de nye grundforløbspakker skal der tages højde for både de bogligt svage eller på andre måde ikke så uddannelsesberedte og de stærke, motiverede elever. Med lovændringen bliver det ligeledes knæsat, at alle elever skal vurderes på deres reelle kompetencer gennem den såkaldte realkompetencevurdering. Den skal foregå i løbet af de to første uger efter start på uddannelsen.

Vurderingen af elevens samlede, viden, kunnen og holdninger hænger sammen med observationen af læringsstil. Før realkompetencebegrebet hed det ”at afdække elevernes forudsætninger”. Derfor vil dette hæfte også kæde disse to begreber sammen ved at beskrive og udfolde realkompetencevurdering som et didaktisk begreb og en didaktisk handling for læreren i starten af et uddannelsesforløb såvel som en løbende forteelse i det daglige arbejde med undervisningen.

Hæftet forholder sig kritisk til den måde, mange skoler forstår og anvender læringsstilbegrebet. Men det giver forhåbentligt også anvisninger på, hvad der kan gøres i den praktiske hverdag.
Jeg bilder mig ikke ind at sidde inde med de vises sten om læringsstil. Men jeg synes, der skal tænkes grundigt ved brug af læringsstilbegrebet. Hæftet kan forhåbentlig lægge op til diskussion og konstruktiv udvikling på skolerne

Hvad er læringsstil?
Hvad kan læringsstil bruges til i praktisk erhvervspædagogik?
Den gode opgave
Fra erhverv til erhvervsfag på skolen
Hvor stammer læringsstil fra?
Litteraturliste

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Alle priser er inkl. moms