Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Organisation og mennesker
Tilbage

Organisation og mennesker

02. udgave, 01. oplag, 2019

Forfatter

Organisation og mennesker

02. udgave, 01. oplag, 2019

Forfatter

Organisation og mennesker dækker faget organisation på bl.a. erhvervsakademiuddannelserne, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelserne.

Organisation og mennesker giver en bred indføring i organisationsteori. Bogen dækker de vigtigste værktøjer og teorier og indeholder beskrivelser af den nyeste udvikling på området, fx CSR og innovationsledelse, arbejdspsykologi, herunder stress, motivation, udbrændthed m.m.

Organisation og mennesker er baseret på syv hovedemner: organisationens struktur, strategi, processer, ledelse, kultur, mennesker og omgivelser. Bogen giver desuden et historisk overblik over organisationsteoriens vigtigste “skoler”.

Organisation og mennesker er uakademisk i sin tilgang til emnerne, og har et indbydende layout med mange figurer i en frisk stil. De 12 kapitler indeholder en lang række eksempler fra virkelighedens verden, baseret på forfatterens livslange erfaring fra forskellige organisationer. Alle kapitler indeholder praktiske øvelser, der sætter teorien i spil.

Organisation og mennesker kan bruges af privatpersoner, i efteruddannelse i private og offentlige organisationer samt på  uddannelsesinstitutioner, hvor den især er oplagt på faget Organisation og arbejdspsykologi. Andenudgaven er opdateret med en række nye emner og teorier. Bogen er fuldstændig nysat og vil blive opfulgt af en korresponderende engelsk udgave.

Organisation og mennesker er skrevet af Bjarne Kousholt, forfatteren bag den anmelder- og læserroste bestseller: Projektledelse – teori og praksis.


Ekstramateriale – bogens illustrationer
Undervisere kan få adgang til bogens ekstramateriale med et udvalg af bogens illustrationer til download. Kontakt Morten Lykke Nielsen (mln@praxis.dk) for at få en aktiveringskode.

Indhold

1 Organisation og organisationsteori
1.1 Hvad er en organisation
1.2 Hvorfor har vi organisationer?
1.3 Organisationens grundelementer
1.4 Organisationens livscyklus
1.5 Analyse og design af organisationer
1.6 Organisationsteori og praksis
Sammenfatning kapitel 1

2 Historisk udvikling i teori og praksis
2.1 Sokrates og Moses
2.2 Organisationsteoriens ni hovedområder
2.3 Klassisk organisationsteori
Adam Smith og arbejdsdeling
Henri Fayol og den administrative skole
Frederick Winslow Taylor og scientific management
Max Weber og bureaukrati
2.4 Neoklassisk organisationsteori
Chester I. Barnard
Herbert A. Simon
Philip Selznick
James March
2.5 Human resource-teori (det organisatoriske adfærdsperspektiv)
Elton Mayo og Hawthorne-forsøgene
Abraham Maslow
Douglas McGregor
2.6 Moderne strukturel organisationsteori
Tom Burns & George Macpherson Stalker
Paul Lawrence og Jay Lorsch
Henry Mintzberg
2.7 Organisationsøkonomi
O.E. Williamson
2.8 Magt og politik i organisationsteori
John R.P. French Jr. og Bertram Raven
Rosabeth Moss Kanter
2.9 Teorier om organisationskultur og forandring
Edgar H. Schein
David L. Cooperrider og Diana Whitney
Geert Hofstede
2.10 Teorier om organisationer og omgivelser
Daniel Katz og Robert L. Kahn
James D. Thompson
Jeffrey Pfeffer og Gerald R. Salancik
2.11 Teorier om organisationer og samfund
Joan Acker
Taylor Cox Jr.
Archie B. Carroll og Ann K. Buchholtz
Johanna Mair, Jeffrey Robinson og Kai Hockerts
David Billis
Sammenfatning kapitel 2

3 Organisationens struktur
3.1 Grundprincipper
Differentiering – integrering
Centralisering – decentralisering
Standardisering – gensidig tilpasning
Mekanistisk og organisk organisationsform
Mintzbergs organisationsformer
3.2 Organisationsstrukturer
Funktionsopdelt/divisionsopdelt
Produktopdelt struktur
Geografisk struktur
Markedsopdelt struktur
Matrixorganisation og projektorganisation
Virtuelle organisationer og netværksorganisationer
3.3 Fremtidens organisationsformer
Jacob Morgans 14 principper for fremtidens organisation
Frederic Laloux’ fem organisationsformer
Sammenfatning kapitel 3

4 Menneskene i organisationen
4.1 Menneskets personlighed
Sigmund Freud
Hippokrates’ fire temperamenter
MBTI
Eysencks persontyper
DISC
Cattells 16 karaktertræk
The big five
Generationer
4.2 Menneskets intelligens
Generel intelligens (IQ)
Emotionel Intelligens (EQ)
Multiple Intelligenser (MI)
Triarkisk intelligens
4.3 Motivation
Behovsteorier
Maslows behovshierarki
Alderfers ERG-teori
Incitamentsteorier
Herzbergs motivationsteori
Hackman & Oldhams jobkarakteristikmodel
Forventningsteorier
Vroom
Porter & Lawler
Motivationens bagside
4.4 Forandring
Forandringsparat eller forandringstræt
Reaktioner på forandring
Roger og Shoemaker
Forandringskurven
Modstand mod forandring
Faktorer, der kan ændre holdning
Forandringens dobbelthed
Det optimale stimalutionsniveau (OSN)
Når forandringen bliver for meget
4.5 Arbejdspsykologi
Fysisk arbejdsmiljø
Arbejdsulykker og erhvervssygdomme
Psykisk arbejdsmiljø
Stress
Karasek og Theorells model
Vitaminmodellen
Ansvaret for stress
Udbrændthed
Mobning
Whistleblower
Sammenfatning kapitel 4

5 Grupper og teams i organisationen
5.1 Hvad er en gruppe/et team?
5.2 Typer af grupper/teams
Formelle og uformelle grupper
Primære og sekundære grupper
Medlems- og referencegrupper
5.3 Rollerne i og omkring teamet
Teamsponsor
Teamleder
Med- og selvledelse
Teammedlemmerne
Belbins teamroller
5.4 Dynamikken i gruppen/teamet
Normer i gruppen
Roller i gruppen
Tuckmans udviklingsmodel
5.5 Gruppementalitet
Aschs forsøg
Milgrams forsøg
5.6 Gruppetænkning
Ringelmann-effekten eller social loafing
5.7 Konflikter
Holdning til konflikter
Assertiv adfærd og kommunikation
Konfliktstile
Konflikthåndtering
Sammenfatning kapitel 5

6 Ledelse
6.1 Ledelse og lederskab
6.2 Lederens kompetencer
Katz’ model
Bennis & Nanus’ model
Stephen Coveys seven habits
Eisenhowers matrix
6.3 Lederroller
Mintzbergs ti lederroller
Adizes’ fire lederroller
6.4 Lederstil
McGregors X- og Y-teori
Blake & Moutons ledergitter
Hersey og Blanchards model
Coaching, mentoring og sparring
Mentoring
Coaching
Sparring
Lewins tre lederstile
Tannenbaum & Schmidts model
6.5 Ledelseselementer
Magt og autoritet
Politisk tæft
Motivation
6.6 Selvledelse
Hvorfor selvledelse?
Selvledende teams
Anerkendende ledelse og AI
5D-modellen
Værdiledelse
Vidensledelse
Primadonnaledelse
6.7 Fremtidens ledelse
10 principper for fremtidens ledelse
Gary Hamel og ledelsesinnovation
Sammenfatning kapitel 6

7 Organisationens omgivelser og samfund
7.1 Organisationens interessenter
Interessentanalysen
7.2 Samspillet mellem organisationer
7.3 Den globale organisation
7.4 Vekselvirkningen med omgivelserne
7.5 Bæredygtighed og CSR
FN’s Verdensmål
CSR (corporate social responsibility)
7.6 Hybride organisationsformer
Sammenfatning kapitel 7

8 Organisationens kultur og værdier
8.1 Hvad er organisationskultur?
8.2 Hvad betyder kulturen for organisationen?
Denisons hypoteser
Deal & Kennedys fire organisationskulturer
Competing values framework (CVF)
8.3 Kulturanalyse
8.4 Hvad påvirker kulturen?
8.5 Internationale kulturforskelle
Sammenfatning kapitel 8

9 Organisationens processer
9.1 Kommunikation
Ledelseskommunikation
Topchefen
Teamlederen
Kommunikationsprocessen
Afsenderen
Kommunikationskanalen
Modtageren
Feedback
Filtre og støj
Samtalen
Kommunikationspyramiden
Aktiv lytning
9.2 Beslutninger
De analytiske modeller
De politiske modeller
De anarkiske modeller
9.3 Kreativitet og innovation
Innovationsprocessen
Druckers kilder til innovation
Innovationsevne
Steve Jobs’ syv principper for innovationsledelse
Redskaber til kreativitet
Brainstorming
Omvendt brainstorming
de Bonos seks tænkehatte
Sammenfatning kapitel 9

10 Organisationens strategi
10.1 Hvad er en strategi?
10.2 Den historiske udvikling
10.3 Strategiprocessen
10.4 Strategisk analyse
Interessentanalyse
Bidrag-belønnings-modellen
Værktøjer til intern analyse
Porters værdikædemodel
BCG-matrix
Værktøjer til ekstern analyse
Porters five forces
PEST-, PESTL-, PESTLE-analyse
SWOT-analysen
10.5 Design af strategi
Effektivitet – den indre og den ydre
Ressourcebaseret strategi
Competing values framework (CVF)
Markedsbaseret strategi
Ansoffs vækststrategi
Porters generiske strategier
The four p’s
Miles og Snows strategimodel
Blue ocean strategy
Disruption
10.6 Forberedelse og implementering af strategi
Involvering
Koncepter for strategiimplementering
Business excellence-modellen
10.7 Evaluering af strategi og proces
Sammenfatning kapitel 10

11 Projekt- og forandringsledelse
11.1 Projektledelse
Projektlederen
Projektets elementer og faser
Initiering af projektet
Planlægning af projektet
Udførelse, overvågning og styring af projektet
Afslutning og evaluering af projektet
Projektmodeller
Scrum
Projektets organisering
Program- og porteføljeledelse
11.2 Forandringsledelse
Leawitts forandringsmodel
Buchanans og Boddys forandringsmodel
Forandringsstrategier og koncepter
Kotters metode
Lewins og Senges modeller
Eksekvering af forandringen
Sammenfatning kapitel 11

12 Iværksætter
Litteraturliste
Bøger
Artikler
Film
Eksempel- og opgaveoversigt
Stikord

 

Hermed har Nyt Teknisk Forlag og jeg som forfatter fornøjelsen af at præsentere anden udgave af Organisation og mennesker.

Første udgave er blevet godt modtaget af såvel uddannelsesinstitutioner, lærere og elever samt i de mange private og offentlige organisationer, der også har valgt at bruge bogen til intern efteruddannelse.

Successen med første udgave af bogen har bl.a. betydet, at vi fremadrettet vil dække emnet med flere udgivelser. Hold øje med forlagets hjemmeside, hvor de vil blive annonceret løbende.

Baseret på input fra brugerne og en række interviews med erfarne undervisere har jeg udbygget bogen med en række emner samt forbedret den eksisterende tekst på en række områder.

Hovedpunkterne i ændringerne er følgende:

 • I kapitel 2.9 er tilføjet et afsnit om Geert Hofstede – og i kapitel 8 om kultur er Hofstedes teori om de kulturelle dimensioner opdateret til nyeste udgave med seks dimensioner.
 • I kapitel 2.11 er tilføjet et afsnit om David Billis og hybride organisationer – og i kapitel 7 om organisationens omgivelser og samfund er der indsat et nyt delkapitel om hybride organisationer, deleøkonomi m.m.
 • I kapitel 3.1 er afsnittet om Henry Mintzberg udbygget med hans nyeste tanker, således er de organisatoriske byggeblokke udbygget med ideologi, og organisationsformerne er udbygget med missionerende og politisk organisation.
 • Et nyt afsnit 3.3 om fremtidens organisationsform er kommet til. Heri introduceres Jacob Morgans 14 principper for fremtidens organisation. Her introduceres også Frederic Laloux’ fem organisationsformer med tealorganisationen som fremtidens organisationsform. Begrebet holacracy forklares i sammenhæng med Laloux’ teorier. Afsnit 3.3 afsluttes med øvelsen Fremtidens ledelse, der knytter afsnit 3.3 sammen med afsnit 6.7.
 • Til afsnit 4.1 om menneskets personlighed er tilføjet et nyt afsnit om generationer (generation X, Y, Z osv.).

 • I afsnit 4.3 om motivation er tilføjet et afsnit om motivationens bagside, herunder en øvelse om livsfarlig motivation og et eksempel fra en startup-virksomhed.
 • I afsnit 4.4 om forandring er tilføjet øvelsen Myten om modstand mod forandring, baseret på ledelseskonsulenten Christian Ørsteds foredrag af samme navn.
 • I afsnit 4.5 om psykisk arbejdsmiljø er der tilføjet et eksempel og en øvelse inden for emnet #MeToo. Endvidere er en øvelse omkring whistleblowing i forbindelse med Danske Banks hvidvaskskandale indsat.
 • I afsnit 5.7 om konflikter er tilføjet et indlæg om assertiv adfærd og assertionscirklen. Der er også en figur og en øvelse, som er ny.
 • I afsnit 5.7 om konflikter er der tilføjet et eksempel om voldgiftsnævn.

 • I afsnit 6.2 om lederens kompetencer er tilføjet et indlæg om Stephen Coveys 7 gode vaner samt en øvelse inden for emnet.
 • I afsnit 6.2 om lederens kompetencer er tilføjet et indlæg om Eisenhowers matrix, et eksempel og en øvelse inden for emnet.
 • I afsnit 6.3 om lederens roller et tilføjet et indlæg om de nye lederroller i vore dages informationssamfund samt en øvelse.
 • Afsnit 6.5 om motivation er udbygget med to øvelser, bl.a. en om Stig Rossen og automatpiloten.
 • I afsnit 6.6 om selvledelse er indlagt en øvelse om ulemperne ved selvledelse.

 • I afsnit 6.6 om anerkendende ledelse er beskrivelsen af appreciative inquiry udbygget med bl.a. en model (5D-modellen) og en øvelse.
 • Nyt afsnit 6.7 om fremtidens ledelse er tilføjet, hvor vi ser på Jacob Morgan og Forbes Coaches Councils bud på fremtidens ledelse.
 • Afsnittet om Gary Hamel og ledelsesinnovation, der i 1. udgaven var placeret i afsnit 9.3.1, er nu integreret i afsnit 6.7.
 • Afsnit 6.7 afsluttes med øvelsen Fremtidens ledelse, der knytter afsnit 3.3 og 6.7 sammen.
 • Afsnit 7.5 om bæredygtighed og CSR er skrevet om og udvidet med Archie Carrolls CSR pyramide og FN’s bæredygtighedsmål.
 • Afsnit 7.6 om hybride organisationer er nyt, inkl. eksempler og to øvelser.

 • Afsnit 8.5 om internationale kulturforskelle er udvidet med Geert Hofstedes nyeste model fra 2010 med 6 dimensioner.
 • I afsnit 9.1 om kommunikation er der indlagt en ny øvelse.

 • I afsnit 9.2 om beslutninger er der indsat et nyt eksempel fra Amazon, hvor beslutningsprocessen ved rekruttering er forsøgt løst med AI (artificial intelligence).
 • I afsnit 9.2 om beslutninger er der indlagt en øvelse i forbindelse med rapporten fra februar 2019 om Danmarks beslutning om at gå i krig i Irak.
 • I afsnit 9.3 om kreativitet og innovation er der indlagt en ny øvelse.

 • Kapitel 10 om strategi er strammet op og gjort mere overskueligt.

 • I afsnit 10.5 om design af strategi er fænomenet disruption tilføjet og forklaret med udgangspunkt i professor Clayton Christensens oprindelige definition.

For anden udgave gælder det stadig, at Organisation og mennesker på en række væsentlige punkter adskiller sig fra de fleste andre bøger om samme emne på

det danske marked:

Bogen er – ligesom min ganske vellykkede Projektledelse, teori og praksis – baseret på storytelling. Den pædagogiske metode storytelling vil sige, at jeg ved hjælp af små historier – eksempler – viser alle bogens vigtigste teorier og problemstillinger, som de kunne se ud i praksis i en organisation. Eksemplerne kobler teori og virkelighed sammen, og ved hjælp af bogens mange små øvelser – der ofte er knyttet til eksemplerne – involveres læseren.

Fortæl mig – jeg glemmer.

Vis mig – jeg husker.

Involver mig – jeg forstår.

(Kinesisk ordsprog)

 • Bogen har et flot og indbydende layout med mange figurer i en frisk og farverig stil.
 • Der er (kun) én forfatter til bogen. Herved undgår læseren skift i sprog, stil og niveau hen igennem bogen.
 • Bogens skrivestil er enkel og uakademisk, krydret med citater, eksempler og opgaver.

Organisation og mennesker dækker pensum i faget organisation på en lang række uddannelser, fx organisation og arbejdspsykologi på akademi- og diplomuddannelserne.

Bogens indhold og stil med de mange praktiske eksempler gør den også egnet til selvstudium og som lærebog/supplerende læsning i forbindelse med videreuddannelse af ledere i såvel den offentlige som den private sektor. Interessen og behovet herfor er stort, hvilket de senere års fremkomst af og store søgning til bl.a. mini MBA-uddannelserne er udtryk for.

Organisation og mennesker dækker alle fagområdets vigtigste værktøjer/teorier. Den har et internationalt perspektiv med fokus på globalisering, indeholder den nyeste udvikling inden for  organisationsationsteori, fx CSR (coporate social responsibility), og socialt entreprenørskab, Gary Hamels innovationsledelse, arbejdspsykologi, herunder stress og udbrændthed m.m.

Bogen har endvidere fokus på forandringsledelse, iværksætteri, innovation og kreativitet samt på, hvordan organisationer behandler disse emner. Kapitel 1: Organisation og organisationsteori er en introduktion til emneområdet. Det følges op af kapitel 2, “Historisk udvikling i teori og praksis”. Herefter følger kapitlerne 3 til 11, der alle relaterer sig til organisationens grundelementer. For at læseren kan tilegne sig et så komplekst og vidt forgrenet fagområde er det vigtigt med en klar overordnet struktur. Den struktur, som jeg har valgt, er vist i bogens hovedfigur (se uddrag af bogen under forsidebilledet).

I oversigten på næste side (se uddrag af bogen under forsidebilledet) er vist, hvordan bogens kapitler relaterer sig til hovedfiguren.

Bogen rundes af med et kort kapitel 12, der handler om iværksætteri.

 

Hvordan bruges bogen?

Er du ung studerende, i gang med din uddannelse og usikker over for det at komme ud i arbejdslivet, vil jeg anbefale dig at begynde med at læse Zenia-casen i starten af kapitel 1. Herefter kan du fortsætte med resten af kapitel 1, nøjes med at læse afsnittet Organisationsteoriens ni hovedområder og eksemplet Empire State Building vs. One World Trade Center i kapitel 2, før du går i gang med de dele af bogen, som læseplanen for dit fag peger på.

Inden du lægger bogen fra dig, må du ikke snyde dig selv for at læse om, hvad der videre skete med Zenia. Det gør du i kapitel 12: Iværksætter. Måske får du en god idé?

Er du leder i erhvervslivet – eller ønsker at blive det – bør du læse hele bogen. Du vil blive klædt rigtigt godt på og kan sagtens læse bogen som selvstudium, da alle vigtige emner er illustreret med små eksempler, så man ikke bliver efterladt i teoriernes elfenbenstårn.

For de sikkert mange læsere, der gerne vil supplere med yderligere materiale, har jeg gennem hele bogen sørget for, at de engelske betegnelser på de forskellige emner, begreber og teorier bliver nævnt, så det er let fx af google sig til mere viden.

Undervisere kan ved at kontakte forlaget få adgang til digitale udgaver af et udvalg af bogens illustrationer. Læs mere på forlagets hjemmeside: webshop.praxis.dk.

For (kærlig) kritik, forbedringsforslag, tips og idéer samt erfaringer med brug af bogen er jeg som passioneret forfatter altid klar ved indbakken, så tøv ikke med at kontakte mig.

Rigtig god fornøjelse med bogen!

Bjarne Kousholt, august 2019

bjarnek@researchfirm.dk

www.researchfirm.dk

 • "Organisation og mennesker er endnu et vellykket eksempel på, at Kousholt’s opskrift virker. Man kan vel dårlig kaste sig over et større emne end netop organisationsteorien fra den spæde start og helt op til i dag, men det har forfatteren klaret på lige under to år, og det er der blevet en imponerende bog ud af. Her er simpelthen det hele! (...) Jeg vil anbefale denne bog til især 1) studerende, 2) ledere, der efter mange års virke har behov for at genopfriske emnerne og blive orientere om, hvad der rør sig. 3) Mange konsulenter og rådgivere vil have nytte af bogen som et opdateret opslagsværk og endelig vil 4) projektfolket som sagt have god nytte af at komme nogle spadestik længere ned i deres fag!"

  Selvstændig konsulent i projektledelse, Finn Svenning, august 2014

 • "Jeg havde en dejlig sommer for nogle år tilbage fornøjelsen af at læse Organisation og Mennesker som ferielæsning. Selvom bogen er forholdsvis lang, og det var en god sommer, kunne jeg praktisk taget ikke lægge den fra mig! Den er så fuld af gode, genkendelige eksempler fra hverdagen i en virksomhed, at jeg hurtigt fik den læst. Da jeg læste bogen, tog jeg også mig selv i at tænke ”du godeste, her kan jeg for under 500,- kr. få praktisk taget samme indsigt, som jeg fik, da jeg tog min Executive MBA, nogle år forinden”. Derfor har jeg besluttet, at bogen skal være en del af startpakken i min virksomhed ... Ved at gøre den til en del af startpakken, får vi alle samme udgangspunkt i at forstå processerne og termerne, der til daglig bruges i en virksomhed. Jeg glæder mig virkelig til at læse den opdaterede ver. 2."

  Jesper Nøhr Kjærsig, CEO, Nohrcon, august 2019

Pris
499,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
499,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

104030-1

ISBN

9788757129724

Antal sider

600

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

104030-9+

ISBN

9788757135107

Antal sider

600

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
499,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
499,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

104030-1

ISBN

9788757129724

Antal sider

600

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Varenr.

104030-9+

ISBN

9788757135107

Antal sider

600

Forlag/udgiver

PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag

Alle priser er inkl. moms