Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat
Tilbage

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat

16. udgave, 1. oplag, 2018

Bliv klædt på til at arbejde sikkert og miljømæssigt forsvarligt med epoxy og isocyanat.


I Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat gennemgås alt, hvad der er værd at vide om følgende:

  • Hvad er epoxy og isocyanater, og hvor anvendes de?
  • Hvilke sikkerhedsrisici udgør stofferne?
  • Lovgivning på området, herunder Arbejdstilsynets vejledninger.
  • Regler for mærkning, og hvordan man tyder dem.
  • Værnemidler og deres brug, herunder korrekt af- og påtagning.
  • Beskyttelse af omgivelser.
  • Arbejdets udførelse og affaldshåndtering.
  • Førstehjælp.
  • Sikkerhedskultur.


Bogen er specielt målrettet det lovpligtige kursus Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, der udbydes som arbejdsmarkedskursus og er en fast del af en række erhvervsuddannelser.
Bogen indeholder testopgaver og oplæg til praktiske øvelser.

Undervisere kan rekvirere en gratis pdf-fil med vejledende opgaveløsninger/facitliste. Henvendelse til Praxis på info@praxis.dk.

Materialet findes også i en digital version i praxisOnline med tilhørende iPraxis-forløb.

 
Tidligere udgaver af bogen findes også på:

Polsk

Tysk

Engelsk

Epoxy og isocyanater har nogle fantastiske egenskaber med hensyn til styrker og holdbarhed, og derfor anvendes de i mange sammenhænge i forskellige produkter og produktionsprocesser. Men de hører til gruppen af farlige stoffer og materialer, som der er en række lovmæssige reguleringer og sikkerhedsregler omkring. For professionelt at kunne arbejde med epoxy og isocyanater på en sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde i forhold til en selv og sine omgivelser kræver det, at man har bestået et 2-dages kursus (AMU-kursus nr. 47942). Dette er et lovkrav.

Denne bog er specielt målrettet ovenstående kursus, og derfor er bogens titel den samme som kursets: “Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanat.

Bogen gennemgår alt om,
• hvad epoxy og isocyanater er, og hvor de anvendes,
• hvilke sikkerhedsrisici de udgør,
• lovgivning på området, herunder At-vejledninger,
• regler for mærkning og hvordan man tyder disse,
• værnemidler og deres brug, herunder korrekt af- og påtagning,
• beskyttelse af omgivelser,
• arbejdets udførelse og affaldshåndtering,
• førstehjælp og
• sikkerhedskultur.


Forord 16. udgave
Der er sket en del, siden udgave 15 udkom i 2014. En del lovgivning og vejledninger er ændret, så bogen er blevet opdateret i overensstemmelse med disse. Men samtidig har vi bevidst nedtonet love- og paragrafnumre og i stedet lavet notehenvisninger til dem, der ønsker at læse nærmere i den aktuelle lov eller vejledning. Argumentet for dette tiltag er, at kursisten skal holde fokus på det, der har betydning for sikkerheden i arbejdet, og ikke lade sig forstyrre af paragraffer og tal.

Deadlines for forskellige overgangsordninger er passeret, hvilket betyder, at bogen fx ikke længere beskriver de gamle orange farepiktogrammer, eller R- og S-sætningerne.

En vigtig ændring siden 15. udgaven er, at de handlingsorienterede målformuleringer for kurset fra Industriens Uddannelser er blevet skærpet og præciseret. Målformuleringerne og intentionerne med det nye kursus behandler vi i kapitel 1. En af pointerne er, at der skal mere fokus på de praktiske færdigheder.

Bogen sørger for det teoretiske grundlag, som skal bruges på kurset, mens de praktiske øvelser tilrettelægges og udføres ude på de forskellige kursussteder.

Som noget nyt har vi medtaget forskellige test og oplæg til praktiske øvelser i de kapitler, hvor det er relevant. Test dig selv-opgaverne giver kursisten en mulighed for at tjekke, om de vigtigste pointer fra gennemgangen nu blev forstået. Oplæggene til praktiske øvelser skal understøtte fokus på de praktiske færdigheder. Såvel test som praktiske øvelser er tænkt som et idé-katalog, som den enkelte underviser kan plukke fra og supplere med sit eget materiale, alt ud fra tidsrammerne og den præcise målgruppe.

Forlaget modtager meget gerne forslag fra bogens brugere vedrørende test og praktiske øvelser, som vil være gode at få med i næste udgave.

Ud over at være en nyttig opslagsbog, som er rar at have ved hånden, også efter overstået kursus, er det nu også en personlig arbejdsbog. Det er derfor en god idé, hvis kursisten skriver sit navn på fx indersiden af bogomslaget.

Forlaget ønsker at takke alle, som har bidraget til denne bog, og især Ejnar Als Brix, Tech College, som påtog sig den store opgave at give bogen den tiltrængte modernisering.

Materialet findes også i en digital version i praxisOnline med tilhørende iPraxis-forløb.


Praxis
November 2018

Lovpligtigt kursus
Mål for kurset
Krav til kurset
Forbud
Opgaver

Produktkendskab
Epoxy og isocyanats historie
Anvendelse
Kemisk sammensætning
Opgaver

Sundhedsrisici
Epoxyprodukter
Isocyanatholdige produkter
Beskyt dig selv
Eksem
Organiske opløsningsmidler
Opgaver

Lovgivning om arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven
Bekendtgørelser
At-vejledninger
Lovgivning vedrørende arbejde med epoxy og isocyanater
Arbejdstilsynet
BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA)
Forebyggelsestrappen
Substitutionsprincippet
Regler for sprøjtearbejde
Anden lovgivning om arbejdsmiljø
Opgaver

Mærkning og information om stoffer og materialer
Etiketter på epoxy- og isocyanatprodukter
Stoffer og blandinger
REACH
CLP-forordningen
Emballering
Opbevaring af farlige stoffer og materialer
Sikker opbevaring af gifte
Sikkerhedsdatablad
Arbejdspladsbrugsanvisning
Grænseværdier for stoffer og materialer
Opgaver

Beskyt dig selv
Personlige værnemidler
Valg af værnemidler
Beskyttelseshandsker
Øjenværn
Åndedrætsværn
Beklædning
Personlig hygiejne
Opgaver

Beskyt dine omgivelser
Lovgivning
Skiltning
Personlig hygiejne og dine omgivelser
Opgaver

Arbejdets udførelse og affaldshåndtering
Arbejdets udførelse
Affaldshåndtering
Arbejdsskader
Opgaver

Førstehjælp
Generel førstehjælp
Alarmeringsprocedure ved ulykker
Spild og stænk i øjnene
Spild og stænk på huden
Ætsning af huden
Åndenød
Forbrændinger
Opgaver

Sikkerhedskultur
Hvad er sikkerhedskultur?
Udvikling af sikkerhedsklimaet
Adfærd og holdninger
Sikker adfærd
Opgaver

Bilag 1

Bilag 2

Ordliste

Kilder

Stikord

Pris
175,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

31220-9+

ISBN

978-87-571-2942-7

Antal sider

192

Indbinding

Paperback

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
175,00 DKK

Levering: Kode pr. mail

Varenr.

31220-9+

ISBN

978-87-571-2942-7

Antal sider

192

Indbinding

Paperback

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms