Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Plantebiologi
Tilbage

Plantebiologi

06. udgave, 01. oplag, 2020

Plantebiologi

06. udgave, 01. oplag, 2019

Plantebiologi giver en bred og omfattende basisviden om biologi i relation til planteavl i jordbrugsbranchen.

Bogen dækker grundfaget biologi på erhvervsuddannelserne inden for områderne gartneri, landbrug og skovbrug.

Bogen har fokus på planteriget, planters opbygning og funktion samt deres samspil med insekter, mikroorganismer og omgivelser. I alle emner er inddraget eksempler fra jordbrugsbranchens virkelighed.

Bogen kommer bl.a. ind på:

  • Insekters livscyklus
  • Aktuelle mikroorganismer
  • Formeringsformer, arvelighedslære og forædling
  • Plantens vækstfaktorer – herunder jordbundsforhold
  • Aktuelle stofkredsløb

Denne udgave af bogen er revideret, så den følger den nye bekendtgørelse for biologi i erhvervsuddannelserne.

Plantebiologi er udarbejdet af Anette Helbo Sørensen, der er uddannet gartneritekniker og til daglig er faglærer og læsevejleder ved Jordbrugets UddannelsesCenter Århus.

Plantebiologi er udarbejdet til grundfaget biologi, niveau F og E, på erhvervsuddannelsernes indgang Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Desuden kan bogens indhold anvendes som grundlag for uddybning på niveau D og C. Bogen giver desuden godt grundlag for emner i uddannelsesspecifikke fag, som fx omhandler jordbundsforhold, vandkvalitet, planteernæring eller forædling.

Alle interesserede inden for plantebiologi kan have glæde af bogens emner, idet indholdet giver et bredt og aktuelt indtryk af biologi inden for landbrug, skovbrug, planteskole, væksthus- og anlægsgartneri.

Indholdet tager udgangspunkt i livets opståen og videre til planters samspil med insekter, planteriget, plantens opbygning og funktion og plantens vækstbetingelser, for at slutte af med planten i økologisk sammenhæng, herunder mikroorganismer og relevante stofkredsløb. I vid udstrækning er der taget udgangspunkt i situationer, som kan være genkendelige fra elevens praktiske hverdag eller samfundsliv.

Bogen dækker udvalgte emner fra kernestof og supplerende stof fra grundfaget Biologi – Bilag 3 i 'Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne'.

Emnerne fra fagbilag 3 er:
• Planters anatomi og fysiologi
• Principper for nedarvning
• Økologiske sammenhænge – herunder eksempler på stofkredsløb
• Insekters livscyklus og kendetegn – herunder også nedbrydere
• Udvalgte mikroorganismer med relevans for jordbrug.

Bagerst i bogen er et stikordsregister. Stikordene findes i overskrifter eller som fed kursiv i teksten.

I såvel den sproglige opbygning som layout er der taget hensyn til læsbarhed.
På uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/grundfag/fagbilag-og-vejledninger/ findes fagbilag samt vejledning til grundfaget biologi, der kan anvendes som inspiration til undervisningen.

Rigtig god fornøjelse!

Anette Helbo Sørensen
August 2020

Kapitel 1 Livets opståen

Kapitel 2 Insekter
Insekters livscyklus

Kapitel 3 Planter
Planternes levesteder
Planteriget
De ældste planter
Frøplanter

Kapitel 4 Frø
Frøspredning
Spirehvile og spiredvale
Behandling og opbevaring af frø
Frøets bestanddele
Spiringsbetingelser
Spiringsprocessen
Spiringsevne og spiringshastighed
Plantebevægelser

Kapitel 5 Plantevækst
Hormoner

Kapitel 6 Plantens grundorganer
Roden
Stænglen
Bladet
Blomsten
Blomstringsforhold
Bestøvning
Befrugtning

Kapitel 7 Planteceller
Enzymer

Kapitel 8 Formeringsformer
Generativ formering (kønnet formering)
Vegetativ formering (ukønnet formering)

Kapitel 9 Arvelighedslære
Gener
Almindelige celledeling (ukønnet formering)
Kønscelledeling (kønnet formering)
Nedarvning af egenskaber
Mutationer

Kapitel 10 Planteforædling
Mutationsforædling
Resistensforædling
Gensplejsning
Kortlægning af menneskets gener
Kapitel 11 Plantens vækstfaktorer
Vækstfaktorerne

Kapitel 12 Jordbundsforhold
En jordprofil
Jordens organiske dele
Jordens mineralske dele
Jordens tekstur
Jordens struktur
Vand i jorden
Dyrkningsmedier

Kapitel 13 Vandets kredsløb
Fordampning og nedbør
Vandbalance
Grundvandet
Vandets vej gennem planten
Menneskets indflydelse på vandets kredsløb

Kapitel 14 Næringsstoffer
Makronæringsstoffer
Mikronæringsstoffer
Nyttige grundstoffer
Ledningsværdi
pH
Næringsoptagelse

Kapitel 15 Stråling fra solen
Lys

Kapitel 16 Fotosyntese og respiration
Fotosyntese
Forhold, der påvirker fotosyntesen
Fotosyntesens produkter
Respiration
Forhold, der påvirker respirationen
Respirationens produkter
Forholdet mellem fotosyntese og respiration

Kapitel 17 Naturens sammenhæng
Økologiske afgrænsninger
Organismers samspil
Mikroorganismer
Fødekæder
Ophobning af giftstoffer
Organismers tilpasning til miljøet
Menneskers indgreb i økosystemer

Kapitel 18 Kulstoffets kredsløb
Drivhuseffekten
Nedbrydning af ozonlaget

Kapitel 19 Kvælstoffets kredsløb
Kvælstofbinding − nitrogenfiksering
Denitrifikation
Nitrifikation
Kompostering
Dannelse af NOX-er
Nitratforurening

Stikord

Pris
309,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
309,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

204012-1

ISBN

9788757134438

Antal sider

136

Forlag/udgiver

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

204012-9+

ISBN

9788757134445

Antal sider

136

Forlag/udgiver

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
309,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
309,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

204012-1

ISBN

9788757134438

Antal sider

136

Forlag/udgiver

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

Varenr.

204012-9+

ISBN

9788757134445

Antal sider

136

Forlag/udgiver

Praxis - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms