Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Plastteknologi
Tilbage
Plastteknologi

Plastteknologi

02. udgave, 02. oplag, 2005

Forfatter
Allan B. Rasmussen m.fl.

Bogen beskriver udførligt de forskellige forarbejdningsprocesser i plastindustrien, ligesom plastmaterialernes egenskaber bliver gennemgået i de indledende kapitler. PlastTeknologi er skrevet i et letlæseligt sprog, og teksten er overalt ledsaget af farvelagte illustrationer, der understøtter indlæringen.
PlastTeknologi er også en opslagsbog. Den kan derfor anvendes alle steder, hvor der er brug for en lettilgængelig viden om plast.

 

Plastmageruddannelsen blev oprettet i 1988. Dermed fik en af landets største brancher sin egen erhvervsuddannelse.

Plastindustrien i Danmark og Plastindustriens faglige Udvalg har med stor interesse fulgt uddannelsens indhold og forløb siden oprettelsen. Med den udvikling, som uddannelsen har gennemgået, er behovet for en dækkende og overskuelig lærebog blevet stadig tydeligere.

Vi hilser derfor "PlastTeknologi" velkommen og håber, at bogens udførlige beskrivelser af de forskellige bearbejdningsprocesser i plastindustrien vil blive til nytte for lærere og elever.
Det er samtidig vores håb, at bogen vil indgå i samlingen af værktøjer i virksomhederne. Ikke blot i produktionsafdelingen, men alle steder hvor det vil være praktisk at have en lettilgængelig viden om plast. Og vel at mærke i et sprog der er forståeligt for en bredere kreds af plastinteresserede.

Plastindustrien i Danmark / Plastindustriens faglige Udvalg


Forfatternes forord
Plastbranchens nye lærebog "PlastTeknologi" er skrevet for at dække et behov for læremidler til uddannelser inden for fagområdet plast.

"PlastTeknologi" er den første bog i Danmark, hvori materialelære og hovedparten af de metoder, der anvendes til forarbejdning af plast, beskrives udførligt og samlet.
Bogens målgruppe er meget bred. Intentionerne var fra starten at udarbejde en lærebog, som kan følge plastmagereleven fra grundforløbet til den afsluttende svendeprøve. Målgruppen blev siden hen udvidet således, at bogen også kan bruges i forbindelse med en række grund- og efteruddannelseskurser inden for plast.

Ligeledes indeholder "PlastTeknologi" beskrivelser af plastforarbejdningsmetoder, som både teknolog- og ingeniørstuderende med speciale i plast kan have stor glæde af.
Endelig kan "PlastTeknologi" anvendes som opslagsbog i udviklingsafdelingen, i planlægningen eller i produktionen i enhver virksomhed med tilknytning til plast.
Bogen er opbygget i kapitler startende med generelle beskrivelser af plast og plastenes mange muligheder.

Herefter uddybes materialelæren i kapitler omhandlende henholdsvis termoplast og hærdeplast.

Miljø i forbindelse med arbejde med plast og plastens betydning for det ydre miljø har ligeledes fået et separat kapitel. Det samme har genanvendelse og håndtering af plastaffald.

Herefter følger kapitler med udførlige beskrivelser af hovedparten af de forarbejdningsmetoder, der anvendes i den danske plastindustri.
For at nå så bred en læserskare som muligt, har det fra forfatternes side været hensigten gennem hele bogen at anvende et sprogbrug, som er forståeligt for de fleste plastinteresserede. Vi håber, at det er lykkedes.

Kapitlet "Termoformning" er oversat fra tysk og bearbejdet af Peder Kristensen, DKI Form a/s.

Plastingeniør Dorthe Søndergaard og Poul Henning Olesen, Den jydske Haandværkerskole, har været koordinatorer på projektet.

Under udarbejdelsen af "PlastTeknologi" har vi fået uvurderlig hjælp fra en lang række firmaer og enkeltpersoner, som velvilligt har stillet illustrationer, billedmateriale, tekster og oplysninger til rådighed.

Peter Kjærsgård, Allan B. Rasmussen og Tommy B. Rasmussen (Den jydske Haandværkerskole)
Bjarne Jensen, Jens Johansen (AMU-Center Ribe)
Kjeld Karbæk (Teknologisk Institut)

Forord til 2. udgave

I forhold til 1. udgave er følgende væsentlige ændringer foretaget:

Det større afsnit om alternative sprøjtestøbeteknikker er taget ud, da det ligger ud over, hvad der skal læres på plastmageruddannelsen, og der var behov for at skabe plads til flere, mindre tilføjelser andre steder i bogen.

Fra kapitlet Hærdeplast er emnerne Forstærkningsfibre og Plastbaserede kompositmaterialer trukket ud som to særskilte kapitler. Der er blandt andet tilføjet en udvidet beskrivelse af vævede fiberprodukter.

Blæsestøbning er blevet lagt ind under kapitlet Ekstrudering. Sammenlægningen begrundes i generelle sammenfald i afsnittene vedrørende snekketyper, ekstruderopbygning, ekstruderingsforhold, skemaer vedrørende coekstrudering m.m. Blæsestøbning har dermed fået sit eget afsnit under ekstruderingsprocesser på lige fod med fx folie-, rør- og profil-processerne.

Der er blevet plads til et lille kapitel om rotationsstøbning.

I kapitlet Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast er der ud over almindelig opdatering blevet tilføjet afsnit om autoklaveringsmetoden, sandwichkonstruktioner og one off-metoden. Oversigt over gelcoatfejl og deres udbedringer er også blandt de nye tiltag i dette kapitel.

Derudover er der hele bogen igennem foretaget nødvendige opdateringer, tilrettelser og omstruktureringer af stoffet.

Peter Kjærsgård, Allan B. Rasmussen (Den jydske Haandværkerskole),
Tommy B. Rasmussen
Bjarne Jensen, Jens Johansen, Claus Roth Nielsen (AMU SYD Ribe)
Kjeld Karbæk (selvstændig konsulent)

Bogens hjemmeside

Som noget nyt har bogen fået sin egen hjemmeside:

www.ef.dk/plastteknologi

Bogens brugere har her mulighed for fx at diskutere bogens indhold indbyrdes samt sende kritik, ros og forslag til forbedringer af bogen til Forlaget. Hjemmesiden er også stedet, hvor man kan finde eventuelle opdateringer til bogen. Med tiden kan der blive lagt andre elementer på.

Brug hjemmesiden flittigt.

Generelt om plast
Plastmaterialernes historie
Kemisk opbygning af plast
Plastpolymerers struktur
Sfærolitter
Termoplast, hærdeplast og elastomerer
Molekylmasse og molekylmassefordeling
Molekylorientering
Tilsætningsstoffer og andre hjælpestoffer

Generelle egenskaber ved plast
Termiske egenskaber
Mekaniske egenskaber
Elektriske egenskaber
Kemiske og fysiske egenskaber

Termoplast
Polyolefiner
Styrenbaserede termoplast
Polyvinylchlorid (PVC)
Acrylplast
Polyamider (PA)
Polyoxymethylen (POM)
Termoplastiske polyestere (PET, PBT, PEN, PBN)
Polyphenylenoxid (PPO)
Polycarbonat (PC)
Fluorplast (PTFE m.fl.)
Svovlholdige plast

Termoplastiske elastomerer (TPE)
Egenskaber og anvendelse
Forarbejdningsmetoder

Hærdeplast
Virkemåden i hærdeplast
Umættet polyester (UP)
Epoxyplast (EP)
Polyurethan (PUR)
Phenolplast og aminoplast

Forstærkningsfibre
Glasfiber
Carbonfiber
Aramidfiber

Plastbaserede kompositmaterialer
Glasfiberforstærket umættet polyester (GUP)

Arbejdsmiljø og det ydre miljø
Arbejdsmiljø
Det ydre miljø

Genanvendelse og bortskaffelse
Genbrug
Genvinding
PVC og WUPPI-ordningen
Hærdeplast og hærdeplastbaserede kompositmaterialer
Biologisk nedbrydelige polymerer
Mærkning af plast
Lifecycle engineering

Sprøjtestøbning
De første sprøjtestøbemaskiner
Den moderne sprøjtestøbemaskine
Sprøjtestøbemaskinens hovedelementer
Sprøjteenhedens funktion
Maskindyser og indløbsbøsninger
Værktøjsopspænding
Sprøjtestøbeproces og procesberegninger
Kalkulation (kostpris)
Inden produktionsopstart
Sprøjtestøbecyklus
Forskellige driftsformer og funktioner
Sprøjtestøbemaskinens vedligeholdelse
Sikkerhed ved sprøjtestøbemaskinen
Indkøring med fastlæggelse af procesparametre
Værktøjer og hjælpeudstyr
Materialer
Alternative sprøjtestøbeteknikker

Ekstrudering
Produkterne
Ekstruder
Processen
Ekstruderens opbygning
Processen fra granulat til produkt
Generel klargøring inden opstart
Indkøring og optimering
Værktøjer og hjælpeudstyr
Materialer
Ekstruderingsprocesser
Rørekstrudering
Profilekstrudering
Plade- og planfolieekstrudering
Monofilamentekstrudering
Kabelisolerings- og kapperørsekstrudering
Blæsestøbning
Indkøring og optimering
Hoveder og hjælpeudstyr
Materialer
Alternative processer

Termoformning
Termoformmaskinen
Positiv- og negativformning
Termoformningsmetoder
Opvarmning
Køling
Afformning
Materialeegenskaber, der har indflydelse på termoformprocessen
Konstruktion af forme
Konstruktion af overstempler
Kontrol af emner
Fejl ved termoformning

Rotationsstøbning

Fremstilling og forarbejdning af fiberforstærket hærdeplast
Diskontinuerlige metoder
Kontinuerlige metoder
Sandwichkonstruktioner
Kontrolmetoder
Reparationsmetoder

Polyurethanstøbning
roduktkendskab
Materialelære
Procesforløb
Blandemetoder
Polyurethanstøbemaskinen
Vedligehold af procesudstyr
Formgivningsudstyr
Kontrol- og prøvningsmetoder
Sikkerhed og miljø

Pressestøbning
Materialer
Processen

Gummiforarbejdning
Gummimaterialets historie
Formgivning af gummi
Gummityper

Sammenføjning
Svejsning
Limning

Spåntagning
Drejning
Fræsning
Boring
Gevindskæring
Køling
Savning

Tabeloversigt

Stikord

Pris
712,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31126-1

ISBN

9788778815507

Antal sider

591

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
712,50 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Varenr.

31126-1

ISBN

9788778815507

Antal sider

591

Indbinding

Indbundet

Forlag/udgiver

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag

Alle priser er inkl. moms