Vis indkøbskurv

Indkøbskurv

Sandheder og menneskesyn
Tilbage
Sandheder og menneskesyn

Sandheder og menneskesyn
Pædagogisk videnskabsteori for erhvervsskolelærere

01. udgave, 02. oplag, 2020

Forfatter
Agnete Gudnason, Henrik Hersom (red.)

Sandheder og menneskesyn
Pædagogisk videnskabsteori for erhvervsskolelærere

01. udgave, 01. oplag, 2020

Forfatter
Agnete Gudnason, Henrik Hersom (red.)

Hvordan skabes den viden, du tager afsæt i og bringer ind i din undervisning, hvornår er viden ‘sand’, og kan man i det hele taget sige, at noget er objektivt sandt?

Hvorfor underviser du, som du gør, og hvorfor ser du på dine elever, som du gør? Hvilke menneskelige værdier har du, hvilke værdier vil du gerne have, og hvordan skal det komme til udtryk i dit arbejde?

Det er spørgsmål, som denne bog lægger op til, at du reflekterer over. Pædagogisk videnskabsteori handler om at ‘tænke sig om’ og om at blive bevidst om det, man gør i sin undervisning. Det handler om at ‘gå bag om’ den måde, man plejer at være lærer på, og om at forholde sig kritisk til den viden, man selv og ens fag er omgivet af.

Bogen er skrevet til undervisere på erhvervsskoler og med særligt henblik på faget Pædagogisk videnskabsteori på Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Med konkrete eksempler fra erhvervsskolelærernes praksis knytter bogen an til mange af de overvejelser, dilemmaer og udfordringer, der er i spil i en erhvervsskolelærers professionelle virke.

Bogen består af to dele. I første del introduceres nogle grundlæggende og vigtige begreber i forhold til pædagogisk videnskabsteori. I anden del formidles en række temaer, hvor videnskabsteori spiller en afgørende rolle i forhold til lærerarbejdet og i forhold til at kunne vurdere præmisserne for den viden, vi lægger til grund.

Bogens ti bidragsydere er tilknyttet de seks professionshøjskoler i landet, der udbyder diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, og har alle mangeårig forsknings- og/eller undervisningserfaring inden for erhvervsuddannelsesområdet.

INDLEDNING

Af Jette Andreasen, Agnete Gudnason & Henrik Hersom

Foran dig har du bogen Sandheder og menneskesyn – pædagogisk videnskabsteori for erhvervsskolelærere. Pædagogisk videnskabsteori handler, som ordene siger, om den ‘viden’, der ligger under vores pædagogisk-teoretiske tilgange i arbejdet.

Formålet med bogen er at introducere til pædagogisk videnskabsteori sat i forhold til undervisningen på erhvervsuddannelserne. Samtidig er formålet at gøre det på en måde, hvor du oplever, at du faktisk kan bruge det i dit lærerarbejde. Vi håber, at du vil tænke over især to overordnede ting, mens du læser bogen: hvem er du som lærer, og hvilke videnskabsteoretiske grundlag understøtter og udfordrer dette, samt hvordan skabes viden, og hvilke metodiske tilgange giver hvilke former for viden?

Hensigten med bogen er altså at få dig til at reflektere over, hvorfor du underviser, som du gør, og hvorfor du ser på dine elever, som du gør. Hensigten er også at få dig til at tænke over, hvordan den viden, du både tager afsæt i og bringer ind i dit arbejde som erhvervsskolelærer, skabes. Mange steder i Danmark har vi nogle fantastiske erhvervsuddannelser og nogle fantastiske erhvervsskolelærere. Det skyldes ofte, at vi er gode til at tænke os om og er gode til at begrunde det, vi gør i vores arbejde – over for os selv og over for andre. Og pædagogisk videnskabsteori handler netop om at ‘tænke sig om’ og begrunde det, du gør i undervisningen. Det handler om at ‘gå bag om’ den måde, du plejer at være lærer på, men også om at forholde dig kritisk til den viden, der omgiver dig og dit fag. Det er en fortløbende proces at finde sig selv som erhvervsskolelærer. Hvilke menneskelige værdier har du? Hvilke værdier vil du gerne have? Og hvordan skal det komme til udtryk i dit arbejde?

Samtidig er du underlagt en masse viden, så det er vigtigt at kunne forholde sig til den måde, viden er blevet skabt på. For hvornår er viden ‘sand’? Og kan man i det hele taget sige, at noget er objektivt sandt?

Bogen er blevet til på opfordring fra tidligere studerende på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP), der gentagne gange har efterspurgt litteratur, der mere direkte afspejler og relaterer sig til aktuel hverdagspraksis på erhvervsskolerne. De ønskede altså ny litteratur med tydelig kobling til mange af de overvejelser, dilemmaer og udfordringer, der konstant er i spil i en erhvervsskolelærers professionelle virke. Ønsket udsprang således af en vis frustration i forhold til videnstilegnelse. De manglede en generel forståelse af fagområdet set ud fra egne praksisser som erhvervsskolelærere.

Intentionen med denne bog er derfor, at den skal være med til at lette forståelsen og dermed øge de studerendes læring – både i forhold til modulet Pædagogisk videnskabsteori, men også på resten af uddannelsen. På den måde udgør bogen en vigtig del af det vidensgrundlag, der skal sikre diplomuddannelsens kvalitet, indhold og relevans.

Med afsæt i de studerendes tilkendegivelser blev DEP-udbyderkredsen, hvor samtlige danske professionshøjskoler er repræsenteret, enige om at rette henvendelse til en række forlag, og i begyndelsen af 2018 blev der indgået en samarbejdsaftale med forlaget PRAXIS. Herefter kunne et spændende udviklingsarbejde tage form. Processen med at opnå fælles forståelse i forhold til bogens indhold og opbygning tog tid, og der var første dag enighed blandt alle involverede om, at denne bog skulle adskille sig fra den eksisterende litteratur. Med konkrete eksempler fra erhvervsskolelærernes praksis knyttet an til videnskabsteorien og de udvalgte tematikker, der behandles i bogen, er det intentionen, at du som DEP-studerende skal kunne genkende din egen underviserpraksis, og at det kan være med til styrke dit professionelle refleksions- og beslutningsgrundlag.

Bogen er delt i to dele. I den første del af bogen vil du blive introduceret til nogle grundlæggende og vigtige begreber i forhold til pædagogisk videnskabsteori.

I bogens anden del formidles en række temaer, hvor videnskabsteori spiller en afgørende rolle, hvis man vil forstå temaerne i forhold til sit lærerarbejde og i forhold til at kunne vurdere præmisserne for den viden, vi er omgivet af.

Bogens del 1 indledes med et kort afsnit om den historiske baggrund for videnskabsteori på DEP’en. Derefter stiller kapitel 1 spørgsmålet hvad er videnskabsteori og beskriver overordnet de to ‘ben’ i pædagogisk videnskabsteori: menneskesyn og sandhed. I kapitel 2 forklares de grundlæggende videnskabsteoretiske positioner, beskrevet som videnskabsteoretiske rum, med eksempler på typer af undervisning, der kan befinde sig i hvert rum. Kapitlet kan bruges til at få grundlæggende videnskabsteoretisk viden, men også til at overveje, hvor du ser dig selv som lærer i forhold til de forskellige videnskabsteoretiske rum. Endelig introducerer kapitel 3 til forskellige undersøgelsesmetoder og deres sammenhæng til de videnskabsteoretiske rum, ligesom det beskrives, hvordan du konkret kan gribe en undersøgelse af egen praksis an, samt hvad du skal være opmærksom på, når du analyserer og anvender andres undersøgelser.

Bogens anden del, der sætter fokus på en række temaer i videnskabsteoretisk lys, indledes med kapitel 4, der giver dig viden om forskellige videnskabsteoretiske forståelser af motivation samt viden om, hvordan du kan være undersøgende over for motivation. Hermed kan videnskabsteorien give dig og dine kolleger input til jeres drøftelser om, hvordan motivation kan opfattes og ses hos jeres elever. Kapitel 5 præsenterer tre forskellige tilgange til undervisningsdifferentiering, som kan begrundes i forskellige syn på ‘sandhed’ og dermed placeres i tre forskellige videnskabsteoretiske rum. Kapitlet kan danne afsæt for, at du ser din egen måde at undervisningsdifferentiere på gennem videnskabsteoriens briller og dermed bliver klar over dit eget videnskabsteoretiske afsæt for differentiering. Kapitel 6 belyser evaluering som vidensområde. Fokus er rettet mod, hvordan videnskabsteoretiske positioner afslører sig i etablerede evalueringsdesign, modeller og metoder.

Dermed kan videnskabsteorien hjælpe dig med at forstå den viden, som produceres gennem forskellige evalueringer som fx ETU. Samtidig kan kapitlet bidrage til, at du som erhvervsskolelærer gør dig overvejelser over egne undervisningsevalueringer. Kapitel 7 ser på det komplekse begreb læring og belyser, hvordan de videnskabsteoretiske rum indebærer forskellige opfattelser af, hvad læring drejer sig om. Afhængig af hvordan erhvervsskolelærerne og skolerne forstår læring, lægges der vægt på forskellige aktiviteter og metoder i undervisningen, og det kan du blive mere bevidst om ved at læse dette kapitel. Kapitel 8 behandler forholdet mellem årsager og virkninger i politiske tiltag på erhvervsuddannelsesområdet. I kapitlet analyseres det – med videnskabsteoretiske briller – hvordan dette ‘årsag-virknings-forhold’ er meget komplekst, men ikke desto mindre vigtigt at have indsigt i, når du som lærer er underlagt nogle særlige krav i dit arbejde.

Kapitel 9 beskriver, hvordan videnskabsteorien kan hjælpe dig til at få en forståelse af den viden og de kompetencer, du som erhvervsskolelærer erhverver dig gennem praksis. Kapitlet kan dermed give indsigt i de videnskabsteorietiske rum, som har med praksis at gøre. Kapitel 10 indkredser dannelsesbegrebet som en mangesidet størrelse uden et egentligt ideal.

Efterfølgende bruges videnskabsteorien til at stille skarpt på, hvordan du kan se på din egen undervisning og blive klogere på, hvordan elevernes dannelsesproces kan foldes ud.

 

Vi håber, du vil få glæde af bogen. God læselyst!

INDLEDNING
Af Jette Andreasen, Agnete Gudnason & Henrik Hersom

BAGGRUNDEN FOR FAGET
Af Henriette Duch

Kapitel 1: HVAD ER VIDENSKABSTEORI?
Af Henriette Duch og Henrik Hersom

Videnskabsteori som menneskesyn

Videnskabsteori og sandhed

At forstå og begrunde teorier

Kapitel 2: DE VIDENSKABSTEORETISKE RUM
Af Henrik Hersom

Ontologi og epistemologi

Paradigmer

Positivismens rum

Fænomenologiens rum

Socialkonstruktivismens rum

Hermeneutikkens rum

Fire lærertyper

Afrunding

Kapitel 3: UNDERSØGELSE AF EGEN PRAKSIS
Af Agnete Gudnason & Susanne Kaatmann

Hvordan kan du gå metodisk til værks, når du skal skabe viden?

Forholdet mellem teori og empiri

Undersøgelsesprocessen – trin for trin

Kapitel 4: MOTIVATION – I FORSKELLIGE RUM
Af Mie Majlund Mikkelsen

Begrebet motivation og dets semantiske betydninger

Motivationsforståelser

Motivationsforståelse i videnskabsteoretiske rum

Teorier om motivation

Undersøgelse af motivation i undervisningen

Kapitel 5: UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING I ET VIDENSKABSTEORETISK LYS
Af Henriette Duch

Hvad er undervisningsdifferentiering

Tre eksempler på undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering i går, i dag og i morgen

Kapitel 6: EVALUERING SOM UDVIKLING OG KONTROL
Af Charlotte Hahn Nielsen

Evalueringsforskningen

Fire evalueringsgenerationer

Nye tendenser

Centrale begreber

Evalueringsdefinitioner

Evalueringsanvendelse

Evaluering i et uddannelsesperspektiv

Evaluering af undervisning

Evaluering af læring

Vurderingsformer og læringsteoretiske perspektiver

Evalueringskapacitet

Kapitel 7: LÆRING OG LÆREBANER
Af Jan Borgen og Susanne Hjelmberg

Læring er i menneskets DNA

Tre overordnede læringssyn

Tallet tre og læring

Lærebaner – læring gennem handling

Aktionslæring som inspiration

Aktionslæring i praksis

Læring i perspektiv

Kapitel 8: ERHVERVSSKOLELÆRER I ET VIRVAR AF ÅRSAGER OG VIRKNINGER
Af Carsten Lund Rasmussen

Kausalitet og politiske forestillinger om undervisning

Politiske forestillinger om undervisning som årsag

Øgede krav og forventninger til undervisningen 2013-18

Den store sammenhæng

Undervisningspraksis som årsagslov?

Undervisning som faktor eller årsag?

Undervisningspraksis som sandsynlig årsag

Den menneskelige vinkel

fejlagtige forklaringer?

Den rationelle erhvervsskolelærer

Undervisningspraksis som overbevisende kausal-fortælling

Politisk eller didaktisk undervisningspraksis?

Kapitel 9: VIDENSKABSTEORI I PRAKSIS PÅ ERHVERVSSKOLER
Af Finn Steenfatt Thomsen

Den skjulte viden

Viden skabes

At skabe viden i praksis

Praksisviden formidles

Praksisviden bruges

Syn på praksis og måder at bruge viden på

Det faglige skøn i undervisning og viden i handling

Gør vi det, vi tror, vi gør?

Kapitel 10: DANNELSE I ET VIDENSKABSTEORIETISK PERSPEKTIV
Af Tobias Kidde Skov

Hvad er dannelse?

Dannelse på erhvervsuddannelserne

Med hermeneutikken i hånden

Dannelse i en erhvervsskolepraksis


Afslutning

Figuroversigt

Om forfatterne

Pris
329,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
329,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

184001-1

ISBN

9788757134056

Antal sider

200

Forlag/udgiver

Praxis

Varenr.

184001-9+

ISBN

9788757134568

Antal sider

200

Forlag/udgiver

Praxis

Vælg den indkøbsliste, skal føjes til

Vælg type

Pris
329,00 DKK

Levering: 2-5 hverdage

Pris
329,00 DKK

Levering: Kode pr. mail først kommende hverdag

Varenr.

184001-1

ISBN

9788757134056

Antal sider

200

Forlag/udgiver

Praxis

Varenr.

184001-9+

ISBN

9788757134568

Antal sider

200

Forlag/udgiver

Praxis

Alle priser er inkl. moms